നോൺ ലീനിയർ എഡിറ്റിം​ഗ്

ചില കാഴ്ചകൾ നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറില്ലേ, വലിയ വിസ്മയങ്ങളാകുന്ന കാഴചയുടെ അനുഭവങ്ങൾ. ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാക്കളാകാൻ, മീഡിയവൺ അക്കാ​ദമിയിൽ നോൺ ലീനിയർ എഡിറ്റിം​ഗ് കോഴ്സിന്റെ ഭാ​ഗമാകൂ..
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: goo.gl/yYwMrV – 8943347460
#mediaone #editing_course

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018 Madhyamam Broadcasting Limited. All rights reserved.